Σωματείο αναγνωρισμένων επαγγελματιών εκπαιδευτων σκύλων Ελλάδος

ΣΚΟΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Σκοπός του Σωματείου είναι η μελέτη, η προαγωγή, η προάσπιση και η διαφύλαξη των κοινών ηθικών, οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου και η μεταξύ αυτών ανάπτυξη επαγγελματικής και συναδελφικής αλληλεγγύης.

Καθώς και η παρακολούθηση και η μέριμνα για την εφαρμογή και την εξέλιξη της νομοθεσίας που αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή σκύλων, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των μελών του, η βελτίωση των συνθηκών παροχής των υπηρεσιών εκπαίδευσης σκύλων, η παροχή τους από ειδικώς εκπαιδευμένους επαγγελματίες και να διαφυλάσσεται το γόητρο του επαγγέλματος του εκπαιδευτή σκύλων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Όποιος επιθυμεί να εγγραφεί ως τακτικό μέλος του Σωματείου υποβάλλει έγγραφη αίτηση πρός το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία πρέπει να αναφέρονται απαραιτήτως το ονοματεπώνυμό του, το όνομα των γονέων του, η διεύθυνση κατοικίας του και επαγγελματικής εγκατάστασής του, η ημερομηνία γέννησης του, ο αριθμός αστυνομικής του ταυτότητας, ο ΑΜΚΑ του και το αν επιθυμεί να εγγραφεί ώς μέλος του σωματείου ως φυσικό πρόσωπο για ίδιο λογαριασμό ή ως εκπρόσωπος νομικού προσώπου. Στην περίπτωση που θέλει να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου για ίδιο λογαριασμό, στην αίτηση πρέπει να διευκρινίζεται αν ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτή σκύλου, ως ελεύθερο επάγγελμα ή ως μισθωτός σε εταιρεία ή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σκύλων. Στην περίπτωση που θέλει να εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου ως εκπρόσωπος νομικού προσώπου, στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η ακριβής ιδιότητα υπο την οποιά συμμετέχει στη διοίκηση νομικού προσώπου.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

Α) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Β) Υπεύθυνη δήλωση περί μη θέσης του σε δικαστική συμπαράσταση.

Γ) Ιατρική βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου που να βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από ψυχικά νοσήματα.

Δ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη αμετάκλητης καταδίκης του για αδικήματα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης ή της θανατηφόρας σωματικής βλάβης ή την απόπειρα των αδικημάτων αυτών.

Ε) Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το αν είναι γραμμένος σε άλλη πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση και ποιά είναι η κύρια επαγγελματική οργάνωση που έχει επιλέξει για να ασκεί το δικαίωμα εκλογής αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

Εα) Βεβαίωση έναρξης εργασιών στην οικέια ΔΟΥ, εφ’όσον ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτή σκύλων ως ελεύθερο επάγγελμα ή βεβαίωση εργοδότη, εφ’όσον ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτή σκύλων ως μισθωτός σε εταιρεία ή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σκύλων.

Εβ) Βεβαίωση εγγραφής στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

Εγ) Το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας και αποδεικτικό δημοσίευσης του στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ, εάν η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο νομικού προσώπου και πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης της εταιρείας (εάν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία).

Καθώς και 

Αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου και Αντίγραφο πτυχίου – διπλώματος κρατικής αναγνωρισμένης σχολής εκπαιδευτών σκύλων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

ή αντ’αυτού

Αντίγραφο πιστοποίησης από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος (ΚΟΕ) ότι έχει αγωνισθεί και προκριθεί (καλύπτοντας τις προβλεπόμενες ελάχιστες απαιτήσεις) πιστοποιημένα με την Εθνική ομάδα (ΚΟΕ) ή την εθνική ομάδα της Φυλής, σε αγώνες Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων Εργασίας, οι οποίοι αφορούσαν μια ή περισσότερες Φυλές Σκύλων.

ή αντ’αυτού

Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου και Αντίγραφο πιστοποίησης κρατικής αναγνωρισμένης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού ότι έχει εκπαιδευτεί σε τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες επαγγελματικές δραστηριότητες : α) στην εκπαίδευση σκύλων ως ανιχνευτών εκρηκτικών υλών ή φυτικών προϊόντων και ναρκωτικών ουσιών, β) στην εκπαίδευση σκύλων ως ερευνητών/διασωστών και γ) στην εκπαίδευση σκύλων για φύλαξης προσώπων και πραγμάτων.

ή αντ’αυτού

Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου και  Αντίγραφο πιστοποίησης κρατικής αναγνωρισμένης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού ότι έχει εκπαιδευτεί σε τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες δραστηριότητες βοήθειας ή θεραπείας : α) εκπαίδευση σκύλων στην καθοδήγηση τυφλών και β) εκπαίδευση σκύλων ως μέσον θεραπευτικής αγωγής.

ή αντ’αυτού

Προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων από τον ΚΟΕ (Κυνολογικός ‘Ομιλος Ελλάδος) ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκούν τα καθήκοντα κριτή Αγώνων Εργασίας.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΘΕΟ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (6932485638)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΛΑΚΑΣ (6932257303)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ (6949206387)
ΤΑΜΙΑΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ (6974722047)
ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΑΦΡΑΓΚΗΣ (6978536717)

 


ΤΟ ΜΕΛΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
1)Κουτσόπουλος Θέο
2)Μπαλάκας Βασίλης
3)Μπόκαρης Βασίλης
4)Πρινιωτάκης Χρήστος
5)Αλαφραγκής Αλέξανδρος
6)Βαφοπούλου Ξένια
7)Καψημάλης Νίκος
8)Ζόγκας Φώτης
9)Δημακοπούλου Ζωή
10)Κουρσέλ Ναθαναήλ
11)Γασπαράκη-Κλίτσα Έλενα
12)Σωτηρίου Μαργαρίτα-(Μάγια)
13)Ντόνελλι Ανδρέας

 

a: 19ο ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ 15351

t: +30 210 60 44 009

e: [email protected]

Copyright saeske.gr 2017 ©. Made with love by Whitewalk.